آموزش رقص آذری اوچ پنجه (سه پنجه) در افسانه، در زمانهای گذشته وقتی یک روستایی در جنگل مشغول جمع کردن هیزم بوده خرسی را می‌بیند...

رقص اوچ پنجه (سه پنجه) رقص آذربایجانی

رقص اوچ پنجه (سه پنجه) در افسانه، در زمانهای گذشته وقتی یک روستایی در جنگل مشغول جمع کردن هیزم بوده خرسی را می‌بیند که روی سه پنجه حرکت می‌کرده است. یکی از پنجه‌های خرس زخمی بوده و آن را جمع کرده بوده و در حالی که پرش می‌کرده راه می‌رفته‌ است. این حرکت شبیه رقص …

رقص اوچ پنجه (سه پنجه) رقص آذربایجانی ادامه مطلب »